Általános Szolgáltatási Feltételek

Jogi nyilatkozat: A weboldal tulajdonosa a hatályos követelményeknek és szabályoknak megfelelően jelen jogi nyilatkozatban teszi közzé az Általános Szolgáltatási Feltételeket. A dokumentum meghatározza az weboldal és az azt böngésző érdeklődő közötti kapcsolatot, leírja a visszatérítési és visszavonási irányelvekre vonatkozó szabályokat.

Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”)

cégnév: Megújuló Megoldások, Gerőcs Imre e.v.

székhely: 1161 Budapest Bercsényi utca 6.

adószám: 60203058-2-42,

mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: [https://hoszivattyusfutes.webnode.hu/felhasznalasi-feltetelek/]

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Megújuló Megoldások Gerőcs Imre egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1161 Budapest Bercsényi utca 6.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: megujulo2016@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 19059083
Adószáma: 60203058-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapesti Cégbíróság
Telefonszámai: 0630/1830976
Adatvédelmi nyilvántartási száma: [………]
Engedély száma: [………]
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden a weboldalt használó, azon böngésző és adatait megadó magánszemélyre és jogi személyre. Az ÁSZF módosítását Szolgáltató ezen az oldalon teszi közzé.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll. Minden képi, írásos, hang és videoanyag felhasználása csak a Szolgáltató külön engedélye mellett megengedett.

1.4. Rendelkezésre állás: a weboldal napi 24 órában a hét minden napján elérhető. A garantált elérés éves szinten 98%.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások csak külön szerződés - általában Kivitelezési Szerződés - alapján vásárolhatóak meg. A weboldalnak ugyanis célja az információ átadása, a Szolgáltató által kínált termékek és szolgáltatások általános bemutatása.

1.7. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A weboldalon konkrét rendelés leadására nincs lehetőség. A rendelés menete a következő:

  • Érdeklődés, igény jelzése az oldalakon megtalálható formanyomtatványok kitöltésével
  • Az igény alapján Szolgáltató a megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az Érdeklődővel
  • Általában az elérhető terveket rajzokat Szolgáltató bekéri az Érdeklődőtől
  • A beérkezett információk alapján Szolgáltató előzetes árajánlatot készít és azt megküldi
  • Amennyiben Érdeklődő elfogadja az előzetes árajánlatot, helyszíni szemle kerül levezetésre
  • A helyszíni szemle alapján pontosításra kerül az előzetes árajánlat
  • A pontosított ajánlatot az Érdeklődő elfogadja
  • Kivitelezési szerződés kerül elkészítésre és mindkét fél által aláírásra

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek az Érdeklődő számára a személyes megbeszélésen, helyszíni szemlén van lehetőség.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok a megkötésre kerülő Kivitelezői Szerződés alapján minden esetben egyedileg kerül meghatározásra. Azonban általános szabályként kell értelmezni, hogy az anyagköltséget (termékek árát) a termékek leszállítása előtt legalább 48 órával kell kifizetni, míg a szolgáltatások árát a szolgáltatás elvégzésének napján. A termékeket minden esetben Szolgáltató szállítja házhoz a Kivitelezői Szerződés szerint és abban rögzített díjért.

1.12. A szolgáltató weboldal köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a bejövő adatlapok alapján történik. Az adatlapok kitöltése még nem minősül megrendelésnek. Minden esetben személyes megbeszélés és helyszíni szemle után készítjük el az egyedi Kivitelezői Szerződést, amely a megrendelést tartalmazza.

1.14. Általános teljesítési határidő, a Kivitelezői Szerződés alapján, de általánosan elmondható, hogy a visszaigazolástól számított 20 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék és szolgáltatás kézhez vételétől, vagy a teljesítéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Kivitelezői Szerződésben meghatározott módon van lehetősége visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete a Kivitelezési Szerződésben szabályozott módon, de általános szabályként a Felhasználó bejelenti elállási szándékát, amelyre Szolgáltató 48 órán belül írásban reagál. A Szolgáltató a terméket telephelyén veszi vissza, sértetlen eredeti csomagolásban. A Kivitelezési Szerződés alapján elszámolható munkadíjat Szolgáltató nem köteles megtéríteni. A Telephelyen meghatározott módon leadott termék ellenértékét (amennyiért a Felhasználó megvásárolta) Szolgáltató 14 napon belül visszautalja.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre egyedi időtartamra vállalunk garanciát, amely minden esetben rögzítve van a Kivitelezési Szerződésben. Előfordulhat, hogy ugyanarra a termékre más garanciavállalást érvényesítünk két megrendelés esetén. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A weboldalon megtalálható a vállalkozás a székhelye és egyéb elérhetőségei. Ezek az információk a Panaszkezelés egyéb részleteivel együtt a Kivitelezői Szerződésben is megtalálhatóak.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2018. november hó 13. nap